Progetiigri tunnikava: Pilliheli kaunis kõla

Pilliheli kaunis kõla

   

http://melodrive.com/blog/5-methods-to-get-music-for-your-video-game-pros-and-cons/


Teema läbimiseks kasutatakse Dash ja Dot robotikomplekti

  

Õppeaine ja -valdkond: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, kunst, liikumine
Klass, vanuse või haridustase: Alusharidus, 5-7a lapsed
Tunni kestvus: 45 minutit
Tunni teema (sh alateemad): Pilleheli kaunis kõla
 • Millised on pillide liigid
 • Löökpillide tutvustus (trumm, tamburiin, ksülofon jm)
 • Dash ja dot komplekti tutvustus
 • Dash roboti programmeerimine
 • Kaaslastele oma helipala tutvustus
 • Tehtud tööde jäädvustamine piltide ja video näol
 • Kordamine tegevuse käigus õpitud teadmisi
Tase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
 • Tutvub erinevate pillide liikidega (löökpilllid, puhkpillid, keelpillid)
 • Tutvub erinevate pillidega
 • Saab ülevaate löökpillide olemusest ning oskab nimetada vähemalt 3 löökpilli
 • Tutvub robootika algtõdedega
 • Programmeerimise käigus kordab erinevate värvuste nimetusi ja uurib heli tekitamise võimalusi
Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: 
 • Mina ja keskkond: Laps väärtustab erinevaid  kultuuritraditsioone
 • Keel ja kõne: Laps kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme,  ja mitmekesist lauseehitust; teab mida tähendavad mõisted: löökpill, keelpill, puhkpill; nimetab vähemalt 3 löökpilli
 • Matemaatika:  Rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel, mõtestab loendamistegevust, 
 • Muusika: Tunneb rõõmu musitseerimisest; suudab ennast loovalt väljendada pillimängu kaudu kasutades Dash robotikomplekti
 • Kunst: Kasutab materjale ja tööriistu sihilikult ja ohtult; kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid; tunneb rõõmu loovast enevseväljendusest
Õpitulemused:
 • Teeb vahet erinevatel pilliliikidel
 • Teab, mida tähendab mõiste löökpill
 • Nimetab 3 löökpilli;
 • Teab, mida kujutab endast Dash robotikomplekt
 • Saab algteadmised robootikast ja programmeerimisest
 • Kordab varem õpitud teadmisi
Mõisted: Programmeerimine, robootika, muusikariistad, löökpill, ksülofon, heli tekitamine, salvestamine
Õpilaste eelteadmised ja -oskused:

Lapsed on tutvunud erinevate muusikariistadega. Laps on tutvunud programmeerimise algtõdedega.

Eelnevad vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele:

Õpetaja on paigutanud lapsed istuma nii, et kõik näeksid projektori abil näidatavat infomaterjali ning saaksid moodustada töögrupid. Õpetaja on valmis pannud teema läbimiseks sobivad internetiallikad: helinäited pillihelide tutvustamiseks. Lisaks on valmis pannud lastele tutvustamiseks erinevad pillid ja printinud töögruppidele vajalikud juhised Dash roboti tutvustamiseks ja ehitamiseks, kontrollinud vahendite omavahelist ühildumist. Õpetaja on eelnevalt iseseisvalt tutvunud Dash robotikomplekti ja XYLO äppiga.

Tunniks vajalikud vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:

Kivid (helide tekitamiseks rütmiharjutuses), pildimaterjalid pillidest, erinevad pillid, helinäiteid (helinäiteid on võimalik leida SIIT), projektor (jm tehnilised vahendid), tahvelarvuti, Dash robotikomplekt,  Dash ehitamise- ja programmeerimisjuhendid,  Dash äpp Xylo, meisterdamisvahendid.

Õpetaja lisamaterjalid:

Vikipeedia lisamaterjal
Mõtteid hommikuringiks 
Materjal pillide tutvustamiseks
Töölehed
Tegevuse käik:
 • Sissejuhatavas osas tutvutakse teemaga, antakse ülevaade erinevatest pillidest. Helinäidete kuulamine on leitav SIIT
 • Põhiosas saadakse ülevaade Dash robotikomplektist. Tutvustav video on leitav SIIT. Järgnevalt programmeeritakse robot mängima ksülofoni. Juhend on leitav SIIT
 • Lõpetavas osas tutvustatakse kaaslastele valminud helipala ning toimub ühine arutelu
PDF kujul tunnikava on nähtav ja allalaetav SIIT


Hindamine:
Tegevust on võimalik hinnata lähtudes ühise arutelu käigus saadud tagasisidest.

Soovituslik kirjanduse loetelu juhendajale:
Egmont Estonia "Muusikariistad"

Marko Simsa "Tiina ja orkester"
"Muusikalugu lastele"
Ajakiri "Muusika"
Rebecca Rumnes-Syratt "Muusikast lastele"
Krista Aavik "Ajaratas"
Fiona Watt "Laste väike muusikaraamat"
Ülle Rästa "Mängunurga lood"

Soovituslikud meisterdamisjuhendid juhendajale:

Värvipillid pillidest 
Trummi meisterdamine 
Meisterdamine: laulvad kõrred 

Materjali koostamisel on lähtutud Creative Commons sisulitsentsi tingimustest CC-BY-NC-SA 4.0


Tunnikava on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Comments